Zasady bezpieczeństwa na terenie

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Im. H. Ch. Andersena

w Radomiu obowiązujące od 1 września 2021 r.

 

§ 1

BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

1.    W szkole funkcjonują trzy strefy:

a)    STERFA A - Strefa ucznia: duże korytarze, korytarz przy bibliotece, kompleks sportowy, świetlica szkolna, szatnia w której mogą przebywać uczniowie

b)    STERFA B - Strefa rodzica: wejście do szkoły i korytarz administracyjny, gabinet pedagoga gdzie mogą przebywać rodzice

c)    STREFA C - Strefa jadalni: korytarz przy jadalni i jadalnia

Pracownicy kuchni mogą przebywać tylko w „strefie jadalni”

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą przebywać we wszystkich strefach
w zależności od przydzielonych zadań.

2.    Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3.    Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

4.    Przez objawy o których mowa w pkt. 2) i pkt. 3) rozumie się:

·      podwyższoną temperaturę ciała,

·      ból głowy i mięśni,

·      ból gardła,

·      kaszel,

·      duszności i problemy z oddychaniem,

·      uczucie wyczerpania,

·      brak apetytu.

5.    W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Uczniowie i rodzice są świadomi, że najlepiej jest korzystać z własnego środka transportu – auta, roweru lub drogę odbywać pieszo.

6.    Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania
w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz
w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

7.    Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego dostępnego dla wszystkich wchodzących do budynku szkoły.

8.    W miarę możliwości sprawy urzędowe należy załatwiać zdalnie – przez telefon lub drogą e-mail. W sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa interesantów obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Mogą to być tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych strefach – po wpisie w Rejestrze i wypełnieniu ankiety „Covid” przy wejściu.

9.    Rodzice i osoby postronne mogą przebywać tylko w „strefie rodzica”

10. Kontakt rodziców z pedagogiem, psychologiem i logopedą po uprzednim umówieniu się (wskazane dziennik Librus). Kontakt z pedagogiem i psychologiem możliwy jest również telefonicznie pod numerem 797 138 770 Rodzice wchodzą
i wychodzą bocznym wejściem, są rejestrowani, wypełniają ankietę „Covid”

11. Przy wejściu głównym oraz w poszczególnych segmentach umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. Organu Prowadzącego, Kuratorium Oświaty, oddział zakaźny

 

§ 2

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE

 

1.    Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego prowadzi się działania wychowawcze, profilaktyczne
i wspierające kondycję psychiczną uczniów.

2.    Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk i ich dezynfekcja, higiena i ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust – nauczyciele systematycznie przypominają uczniom o tych zasadach.

3.    Wychowawcy zapewniają sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość – numery telefonów, adresy e-mailowe, komunikatory społecznościowe… Rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

4.    Z sal lekcyjnych usunięte są lub zabezpieczone przed dostępem do nich  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

5.    Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, tam gdzie szafki są. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

6.    Sale lekcyjne oraz części wspólne (jak np.: korytarze) wietrzone będą co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

7.    Podłoga i meble w salach lekcyjnych powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

8.    W pracowni informatycznej sprzęt komputerowy, blaty stolików i krzeseł dezynfekowane są podczas przerwy obiadowej, a w miarę możliwości częściej. Wskazane jest, aby uczniowie używali jednorazowych rękawiczek.

9.    Uczniowie klas I – III odbierani są od rodziców przed szkołą przez nauczyciela, a po zajęciach odprowadzani przed szkołę do rodziców. Uczniowie spóźnieni mogą wejść do szkoły po zgłoszeniu się na portiernie. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie. Szczegółowe godziny przyprowadzania uczniów klas 1 – 3 oraz godziny rozpoczynania lekcji określa załącznik 1.

10. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min w czasie gdy nie mają przerw uczniowie klas starszych.

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej. Nauczyciele wychowania fizycznego dezynfekują na przerwach szatnie i w miarę potrzeb sprzęt sportowych.

13. Podczas przerw uczniowie przebywają na piętrach w pobliżu sali w której mają zajęcia.

14. Na lekcje wf i informatyki uczniowie przemieszczają się pod opieką nauczyciela.

15. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m oraz pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów klas młodszych z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

17. Rekomenduje się organizacje wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz  zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni uniemożliwiających zachowanie dystansu społecznego.

18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

19. Z biblioteki szkolnej uczniowie i nauczyciele korzystają zgodnie z aktualnym regulaminem, w wyznaczonych godzinach pracy biblioteki przy uwzględnieniu koniecznego okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. Regulamin i terminy otwarcia są udostępnione społeczności szkolnej.

20. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. Kontakt rodziców uczniów z wychowawcami świetlicy może odbywać się telefonicznie pod numerem 512 363 484

21. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględniających odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych odbywać się będzie wg ściśle określonego planu (wskazującego czas, miejsce i osobę prowadzącą).

22. Podczas suchych dni uczniowie nie mają obowiązku korzystania z szatni.

23. Uczniowie klas starszych korzystają z jadalni w czasie przerwy obiadowej. Uczniowie siadają przy wyznaczonych stolikach. Pobyt w jadalni należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Uczniowie klas I – III korzystają z jadalni poza długą przerwą (zaprowadzają wychowawcy świetlicy).

24. Ustalone i upowszechnione będą aktualne zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

25. Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury znajduje się w sekretariacie,  świetlicy szkolnej, na portierni i w gabinecie profilaktyki zdrowotnej.

26. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu - izolatorium lub innym wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, założyć maseczkę i niezwłocznie powiadomić dyrekcję oraz rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły, w miarę możliwości własnym środkiem transportu.