REGULAMIN

1. Cele konkursu:

· przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną z Bożym Narodzeniem,

· stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

· doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,

· rozwijanie zainteresowań informatycznych.

2. Uczestnicy:

Uczniowie klas 4-8

3. Warunki konkursu:

· uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę w technice komputerowej w formacie A4, rozszerzeniu JPG, PNG i wielkości pliku do 10 MB.

4. Termin składania prac:

Prace należy składać w terminie do 14.12.2021 r. w świetlicy szkolnej.

Prace podpisujemy: imię, nazwisko, klasa .

5. Ocena prac:

Prace oceniane będą pod kątem tematyki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, estetyki i samodzielności wykonania.

6. Organizator konkursu przewiduje dla uczestników dyplomy i upominki.

7. Prace zostaną wyeksponowane na świetlicy szkolnej, a wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły, Facebooku oraz w Gazetce Wirtualnej Szkoły.

Organizatorzy:

Edyta Jędryszek,

Ilona Górniewska,

Artur Jaroszek

Cele konkursu:
-stworzenie uczniom możliwości wyrażenia za pomocą środków plastycznych swoich przeżyć
i emocji związanych z tolerancją, integracją i akceptacją;
-rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej;
-zachęcanie młodzieży do rozwijania i prezentowania talentów plastycznych;
-kształcenie wrażliwości i życzliwości dla drugiego człowieka;
-przełamywanie stereotypów w postrzeganiu odmienności.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej pracy plastycznej na temat „Tolerancji”.
Dla uczniów klas I-III format pracy plastycznej to A4, dla klas IV-VIII to format A3.
Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze dowolną techniką.
Powinna być wykonana samodzielnie i będzie oceniana pod względem:
• zgodności z tematem konkursu,
• pomysłowości,
• oryginalnego sposobu interpretacji tematu,
• ogólnego wrażenia estetycznego.
Prace należy czytelnie podpisać z tyłu podając imię, nazwisko, klasę i złożyć w świetlicy szkolnej do 10 listopada.
Autorzy najciekawszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki a ich prace będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.
Organizator: Małgorzata Linowska-Wasik

III EDYCJA KONKURSU

PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO

„AKTYWNIE JESIENIĄ”

Cele: - kształtowanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości na otaczający świat,

- inspirowanie tematyką jesieni,

- poznawanie tajemnic fotografowania,

- rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach.

Regulamin

1. Uczestnicy: kl. 1-4

2. Tematyka konkursu powinna odnosić się do aktywności fizycznej podczas pory roku jaką jest jesień (wszystkich form ruchu na świeżym powietrzu tj. park, las). Prace mają być odpowiedzią na zagospodarowanie czasu wolnego.

3. Praca plastyczna w formacie A4, technika dowolna, płaska (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka).

4. Praca fotograficzna w formacie 10x15.

5. Termin składania prac: do 29 października 2021r.

6. Prace należy wykonać samodzielnie.

7. Prace oceniane będą pod kątem uchwycenia wrażenia ruchu, tematyki związanej z porą roku, kolorystyką i światłem charakterystycznym dla jesieni.

8. Każda praca ( na odwrocie) powinna być podpisana: tytuł konkursu, imię i nazwisko oraz klasa).

9. Organizator konkursu przewiduje nagrody i dyplomy.

10. Prace zostaną wyeksponowane na świetlicy szkolnej.

12. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

13. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

14. Prace należy oddawać do świetlicy szkolnej.

15. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatorów.

Organizator: Edyta Jędryszek

Ilona Górniewska