Szkołę oddano do użytku 1.IX.1964r. Nadano jej kolejny numer 35 i imię XX - lecia PRL. Inaczej wyglądała wówczas dzielnica "Borki"- miejsce położenia szkoły. Istniały tu w większości drewniane domy jednorodzinne oraz tzw. "czarne i białe baraki".

Nieopodal wzniesiono okazały budynek szkolny, największy obiekt "Borek". Powstał on w odpowiedzi na hasło "1000 szkół na tysiąclecie". Społeczeństwo dzielnicy wykonało w czynie społecznym wstępną dokumentację, co przyspieszyło rozpoczęcie budowy szkoły.

Sprawą kierował Komitet Osiedlowy na czele z panami Chrabąszczem i Chojnackim. Budowę rozpoczęto w 1962r., a w grudniu 1963r. ówczesna inspektor p. Matylda Bitner powierzyła opiekę nad budującą się szkołą panu Mieczysławowi Żelaznemu. Od stycznia 1964r. rozpoczęto gromadzenie sprzętu i pomocy naukowych. Powołano też Komitet Budowy Szkoły na czele z p. Józefem Strzelczykiem, późniejszym Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego. Jednocześnie zaczęto gromadzić fundusze na urządzenie szkoły, przystąpiono też do zagospodarowania obiektu. Wykonano boisko szkolne i betonowe chodniki a teren obsadzono drzewami i krzewami.

W dniu 1.IX 1964r. placówka była całkowicie przygotowana na przyjęcie uczniów. Otwarcia szkoły dokonał ówczesny wojewoda p. Eugeniusz Jędrzejewski przy współudziale władz miejskich i wojewódzkich. Na otwarcie przybyli licznie mieszkańcy Borek. Warunki pracy były bardzo dobre, zajęcia kończono o godz.15.00. Pracownia biologiczna prowadzona przez z - cę dyr. p. Janinę Borek zajęła w konkursie na najładniejszą pracownię 1 miejsce.

W latach 70-tych trzy pracownie klas młodszych zajęły także trzy pierwsze miejsca w województwie. Od początku w szkole działał Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy. Dużą troskę o szkołę przejawiał zakład opiekuńczy-Wytwórnia Urządzeń Instalacji Przemysłowych "Termowent". Domeną szkoły była turystyka, organizowano wiele rajdów i obozów wędrownych. W szkole funkcjonowało schronisko młodzieżowe. Równie aktywnie rozwijała swoją działalność organizacja harcerska, powstał krąg instruktorów harcerstwa. Szczep kierowany przez p. Michalinę Żelazną otrzymał sztandar, a zuchy proporce i trofea. Członkowie organizacji aktywnie uczestniczyli w Turniejach Wiedzy Obywatelskiej, sukcesem było uczestnictwo w eliminacjach na szczeblu centralnym.

Szkoła ma bogate tradycje kulturalne. Przez wiele lat słuchano w szkole koncertów Filcharmonii Narodowej. Odnoszono sukcesy w festiwalach kulturalnych młodzieży "Młodością Silni". Ukoronowaniem osiągnięć była Nagroda Wojewody Radomskiego "Laur Młodości". Szkoła miała duże osiągnięcia sportowe. Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przyznał placówce specjalny medal za zasługi dla sportu. Znani siatkarze z naszej szkoły to: Jacek Rychlicki i Robert Prygiel.

Bardzo aktywnie pracowały młodzieżowe koła PCK, LOK, LOP, TPPR, SKO. Wizytówką szkoły przez pewien okres czasu był zespół pieśni i tańca "Powsinoga", znany nie tylko w mieście i województwie, ale w całym kraju. Do wiodących organizacji w szkole należał samorząd szkolny, był rzeczywistym współgospodarzem szkoły, czuwał nad porządkiem pełniąc dyżury w czasie przerw, był i jest do chwili obecne inicjatorem życia kulturalnego, a "Redaktorek" organ prasowy samorządu jest dowodem aktywności społecznej naszej młodzieży. Nasi przedstawiciele biorą także udział w obradach Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia.

Od początku istnienia szkoły pracowano nad Izbą Tradycji, w której zebrano wiele pamiątek z przeszłości. Utrzymuje się kontakty z Domem Kombatanta. Dobre funkcjonowanie szkoły zabezpiecza biblioteka szkolna oraz świetlica i stołówka. Pod koniec lat 70-tych i na początku 80-tych powstają nowe pracownie: techniczna, plastyczna, 1 klas początkowych, 3 polonistyczne, 2 matematyczne, historyczna, geograficzna, fizyczno - chemiczna, muzyczna oraz 2 sale dydaktyczne dla klas zerowych.

Obok osiągnięć wychowawczych nasza szkoła ma także osiągnięcia dydaktyczne. Chętni i zdolni uczniowie mogli i mogą pracować w kołach przedmiotowych. Na przestrzeni lat mieliśmy wielu laureatów oraz finalistów olimpiad przedmiotowych. W ostatnich latach nastąpiła dalsza modernizacja placówki: powstała pracownia komputerowa i wprowadzono zajęcia informatyczne. W roku 2002 zakończył się generalny remont budynku szkoły.

17 i 18 października 2014 roku odbyły się uroczyste obchody 50-lecia naszej szkoły. Uroczystości poprzedziła Msza Św. w kościele św. Teresy na Borkach. Następnie odbył się przemarsz ze sztandarem do szkoły, który poprowadziła Orkiestra dęta. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna pełna wspomnień, muzyki oraz pokazów tanecznych.

Przybyli goście mogli zwiedzić szkołę, absolwenci mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami i kolegami. Goście mieli okazję obejrzeć wystawę kronik oraz zdjęć, a także projekcję zdjęć oraz filmów ze szkolnych uroczystości. Z okazji jubileuszu został wydany okolicznościowy numer gazetki szkolnej "Redaktorek". W sobotę odbył się Osiedlowy Turniej Piłki Siatkowej pod Patronatem Prezydenta Miasta Radomia.

Dziękujemy wszystkim Gościom za przybycie i udział w uroczystościach jubileuszowych szkoły!

Zapraszamy do zapoznania się z Monografią Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Radomiu.