Search

Rada Rodziców - ustawa

Drodzy Rodzice, o tym wszystkim powinniście pamiętać, idąc na szkolne zebranie.   
To w dużej mierze od Was zależy, jak w szkole będzie czuło się wasze dziecko!

Co to jest Rada Rodziców?
Są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o zmianie systemu oświaty i innych ustaw Dz. U. z 2007r., Nr 80, poz. 542 (poprzednio Ustawa z 7 września 1991r o systemie oświaty, Dz. U.  z 2004 r Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)oraz na podstawie regulaminu Rady Rodziców.
  W Ustawie o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 r. Sejm wprowadził prawo gwarantujące rodzicom autentyczny wpływ na edukację przejawiające się m.in.:
  Art.53.
  1.      W szkołach i placówkach (…) działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
  2.      W skład rad rodziców wchodzą:
 w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.
   3.     W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  4.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
wewnętrzną strukturę i tryb pracy  rady;
szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
  Prawa Rady Rodziców

1.  Zgodnie z art. 54 ust.1 rada rodziców może występować do dyrektora
i innych organów szkoły lub placówki, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
2.  Do kompetencji rady rodziców należy m.in.:
 uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (art. 54 ust.2 pkt. 1 lit.a), który  obejmuje zadania wychowawców klas, treści i działania  wychowawcze skierowane do uczniów zawarte w statucie i regulaminie szkolnym, zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim; uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki wychowawczego szkoły dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz danego środowiska , obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (art. 54 ust.2 pkt. 1 lit.b), który ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów (np. tworzenie kółek zainteresowań), przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce (np. pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, współpraca z ośrodkami wychowawczymi), zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,
 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki (art. 54 ust.2 pkt. 2), przykładem może być tzw. program naprawczy szkoły;
opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły (art. 54 ust.2 pkt. 3), jednak należy pamiętać, iż ostateczna decyzja należy w tej sprawie do dyrektora.
   Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z rada pedagogiczną sprawie programu, o którym mowa
w art. 54 ust.2 pkt. 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 54 ust.4).
   Poza wyżej wymienionymi prawami wynikającymi z mocy ustawy systemie oświaty, rada rodziców ma prawo do suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji. Oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na skład rady rodziców ani na jej strukturę. Musi być organem autonomicznym, całkowicie niezależnym od rady pedagogicznej i dyrektora szkoły.
 Rada rodziców jako demokratycznie wybrani przedstawiciele rodziców wszystkich uczniów danej szkoły reprezentują ogół rodziców w kontaktach z:organami szkoły np. radą pedagogiczną, dyrektorem, samorządem uczniowskim  instytucjami pozaszkolnymi np. samorządem lokalnym, radami rodziców innych szkół  
  Rada rodziców ma prawo występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych z: jakością nauczania (np. starania
o certyfikat ISO), wychowywaniem i odpoczynkiem dzieci (np. organizowanie tzw. zielonych i białych szkół), finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły
o wygospodarowanie pieniędzy na kółka zainteresowań), bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów, monitoringu, ochrony).
  Rada rodziców może opiniować szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, jednak również i w tym wypadku ostateczną decyzję podejmuje rada pedagogiczna.
  Rada rodziców może także opiniować wzór jednolitego stroju noszonego przez uczniów na terenie szkoły, jednak ostateczna decyzja należy do dyrektora.  
  Rada rodziców musi wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń bądź organizacji pozaszkolnych  
 Rada rodziców na wniosek dyrektora szkoły lub organu nadzorującego przedstawia opinie na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust.6 i 7 ustawy z dn. 26 stycznia1982r. o KN), jak również może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela (art. 6a ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. o KN).
   Na mocy art. 54 ust. 8 w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może  gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust.4.
   Obowiązki Rady Rodziców

Rada rodziców choć jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej musi działać na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o rachunkowości.  
  Rada rodziców ma obowiązek gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny. Należy przy tym pamiętać, że finanse rady rodziców mogą być kontrolowane jedynie przez:
   Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ rady rodziców)
  Regionalną Izbę Obrachunkową
  Urząd Skarbowy
 Rada rodziców ma obowiązek działać w sposób przejrzysty. Ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach. Konieczne jest systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych.  
  Rodzice mają obowiązek dokonać demokratycznego, tajnego wyboru swoich  przedstawicieli do rady. Autonomia i niezależność rady rodziców mają swoje źródło przede wszystkim w sposobie wybierania jej członków. Realizację tej strategii gwarantuje obowiązująca ustawa o systemie oświaty. Rada rodziców ma obowiązek stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły.
Rada rodziców ma obowiązek wspierać samorząd uczniowski i sprawować nad nim opiekę, pomagając mu w organizowaniu akcji charytatywnych i aukcji, których celem jest zebranie pieniędzy na szczytne cele dotyczące spraw lokalnych, takich jak opieka nad starszymi, wolontariat  czy ochrona środowiska.
   Gdy prawa rodziców nie są przestrzegane Skargi na nierespektowanie przez władze szkoły praw rodziców można zgłosić w Kuratoriach Oświaty oraz Wydziale Edukacji Urzędu Miasta.
  Tekst opracowali przedstawiciele rady Rodziców tut. szkoły na podstawie materiałów:
 Ustawa o zmianie systemu oświaty i innych ustaw Dz. U. z 2007r., Nr 80, poz. 542 z dnia 11 kwietnia 2007 r
•    Dzierzgowska I., Rękawek A.: Wszystko o Radach Rodziców. Niezbędnik Dyrektora z płytą CD, Wolters Kluwer Polska, 2008

Linki:
•    Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl
•    Społeczne Towarzystwo Oświatowe www.sto.org.pl
•    Fundacja „Rodzice Szkole” www.rodziceszkole.edu.pl
•    Edukacyjny Serwis Internetowy www.eduserwis.w.interia.pl
•    Stowarzyszenie „Rodzice w edukacji” www.rodzicewedukacji.pl   
•    Portal Oświatowy PL www.portaloswiatowy.pl
•    Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców
•    Kuratorium Oświaty w Warszawie  http://www.kuratorium.waw.pl/

Opracował: Pan Kondrad Żaczkiewicz

Additional information