Search

Kwalifikacja dzieci do świetlicy na rok 2019/2020

Kwalifikacja dzieci do świetlicy

Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców/ opiekunów prawnych zatrudnionych jest na umowę o pracę lub uczą się w systemie dziennym.

2.Zainteresowani rodzice zapisem dziecka do świetlicy szkolnej proszeni są o wypełnienie kart zgłoszenia, które można pobrać u wychowawców świetlicy oraz ze strony internetowej szkoły www psp2.radom.pl w zakładce świetlica

Karta zapisu dziecka do świetlicy

3.Karty należy składać do wychowawców świetlicy szkolnej w nieprzekraczalnym terminie od 15.05.2019 do 31.05.2019 r.

4. Lista przyjętych dzieci do świetlicy po posiedzeniu komisji rekrutacyjnej zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły (kod zapisu) 
w dniu 10 czerwca 2019r.

5.Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu rodziców/ opiekunów prawnych

6. Karty złożone po terminie zostaną rozpatrzone po zakończeniu roku w miarę dysponowania wolnymi miejscami

Additional information