Search

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu

Termin główny egzaminu ósmoklasisty

 • Język polski – 25 maja 2021 r.   
 • Matematyka – 26 maja 2021r.
 • Język obcy nowożytny– 27 maja 2021r.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty

 • Język polski – 16 czerwca 2021 r.   
 • Matematyka – 17 czerwca 2021 r.  
 • Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r.

Termin przekazania wyników i zaświadczeń szkołom przez OKE –do 8 lipca 2021r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca  2021r. (udostępnienie w ZIU –SIOEO)

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 9 lipca 2021r.

Termin dodatkowy jest dla uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu
w terminie głównym lub przerwali dany zakres egzaminu ALBO którym przerwano i unieważniono egzamin.

Do 30 września 2020 roku należy złożyć deklarację wskazującą język obcy nowożytny.

Do 15 października 2020 należy przedłożyć dyrektorowi zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczo- pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Do 25 listopada  2020 należy złożyć pisemną informację o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających.

Do 25 lutego 2021 roku można złożyć pisemną informację o zmianie w deklaracjach.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy ósmej musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 3.  Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech części
  i przeprowadzany jest przez 3 kolejne dni:

a) Pierwszego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

b) Drugiego dnia jest przeprowadzany egzamin
z matematyki, który trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

 

c) Trzeciego dnia jest przeprowadzany egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

3. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się
w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych  w klasach 1-8 szkoły podstawowej.

5. Wyniki egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

 

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony
  do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  Dodatkowo
  na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.

 

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 

 1. Podczas egzaminu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE,
  a w przypadku uczniów chorych i niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 2. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną)
  i zgłosić się na egzamin przynajmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem we wskazanym miejscu.
 3. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej
 4. Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, odtwarzaczy mp3, smartwatchy) lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.
 5. Uczniowie nie mogą komunikować się z rówieśnikami
  w trakcie egzaminu i są zobowiązani do samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu
 6. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony
  z egzaminu z tego przedmiotu. Uczeń zwolniony będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio „zwolniony”
  lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik tj. 100% (wynik procentowy) oraz 100 (wynik na skali centylowej).
 7. Uczeń zapoznaje się z instrukcją dla zdającego na 1 stronie arkusza. Przedstawione są tam sposoby zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Uczniowie mają dodatkowy czas 5  minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 8. Na egzaminie z matematyki uczniowie mają obowiązek wyrwania ze środka arkusza 8 stron tworzących kartę rozwiązań egzaminacyjnych oraz mają obowiązek zapisania rozwiązań zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych.
 9. Uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.

 

 

Po egzaminie

 

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu
  do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie
  6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

 

Ważne strony internetowe

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty dostępne są na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) i OKE (www.oke.waw.pl). Na stronie CKE, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

 1. a.  Informatory o egzaminie ośmioklasisty

b. Przykładowe arkusze egzaminacyjne

 1. c.   Arkusze egzaminu próbnego

d. Zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych

 1. e.   Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ośmioklasisty w latach 2019-2020.

Additional information